วิธีการเช็คอิน
การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สิ่งจำเป็น และข้อมูลอื่นๆสำหรับการเดินทาง

1. เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง เที่ยวบินภายในประเทศเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 2 ชั่วโมงและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 45 นาที เที่ยวบินระหว่างประเทศเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 3 ชั่วโมงและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

  • หาก ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานภาคพื้นของสายการบินได้
  • หาก ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารการเดินทางที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเอกสารในการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั้น (วีซ่า)
  • หาก ท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องชำระ แก่สายการบิน
  • หาก ท่านได้กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อความวุ่นวาย หรือดูหมิ่นพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยวาจาหรือการกระทำใดๆ
  • หาก รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
  • สายการบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทาง อันเนื่องมาจากอาการเมาสุราหรือลักษณะที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัด
  • สายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารอื่นๆ

2. การขึ้นเครื่องท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิด 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน

3. ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาที่ได้ระบุไว้ หากท่านไม่มาลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ได้ตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และท่านสามารถขอรับเงินคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน

4. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

  • เส้นทางบินภายในประเทศ ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงประกอบการเดินทางภายในประเทศทุกเส้นทาง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
  • เส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง

5. การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตาม คำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณี ใดๆ

6. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ โดยหากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางเข้าหรือออก เดินทางผ่าน หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่ สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมา ใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้

7. การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ท่านอาจจะเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยใดๆหรือการตรวจสุขภาพโดยรัฐบาล เจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของสายการบิน

 * ข้อมูลจาก   
 
Copyright 2017 - 2023© lionair.aaflying.net All rights reserved.
เว็บสำเร็จรูป
×